Na podstawie Statutu PTAT :

 

Rozdział 3.           
Członkostwo w stowarzyszeniu

 § 10

Osoby będące członkami PTAT mogą mieć status członka:

 • zwyczajnego,
 • honorowego,
 • wspierającego.

Wraz z afiliacją PTAT każdy członek Stowarzyszenia staje się automatycznie członkiem EATA.

Każdy członek może w każdym momencie zrezygnować z członkostwa w Stowarzyszeniu, składając pisemną rezygnację do Zarządu.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, mająca ukończone 18 lat, która złożyła pisemną deklarację do Zarządu PTAT za pośrednictwem Elektronicznej karty zgłoszenia na stronie https://www.ptat.pl/czlonkostwo/
 2. Warunki uzyskania statusu członka zwyczajnego to:
 • decyzja Zarządu o przyjęciu osoby do PTAT, zapadająca zwykłą większością głosów.
 • uiszczenie składki członkowskiej.
 1. Zarząd może odrzucić wniosek o członkostwo, jeśli etyczne lub profesjonalne standardy działania kandydata w jego obszarze zawodowym (psychoterapia, organizacja, edukacja, poradnictwo) są niezgodne z kodeksem etycznym lub standardami profesjonalnymi PTAT. O swojej decyzji powiadamia kandydata w ciągu 7 dni, podając uzasadnienie.
 2. W wypadku decyzji odmownej Zarządu, kandydatowi ubiegającemu się o przyjęcie do PTAT przysługuje prawo złożenia pisemnego odwołania do Komisji Odwoławczej. Odwołanie do Komisji Odwoławczej winno zostać złożone w terminie 7 dni od daty otrzymania odmownej decyzji Zarządu. Złożenie odwołania po upływie powyższego terminu, skutkuje jego odrzuceniem. Odwołanie powinno zawierać odniesienie do uzasadnienia Zarządu, podanego w decyzji odmownej.

§ 12

Prawa Członka zwyczajnego PTAT:

 • bierne i czynne prawo wyborcze do organów PTAT,
 • prawo do udziału we wszelkich formach statutowej działalności PTAT,
 • prawo uzyskiwania informacji od organów PTAT dotyczących ich działalności,
 • prawo uczestniczenia w Zebraniach Członków PTAT,
 • prawo aktywnego działania na rzecz realizacji celów statutowych PTAT, poprzez pracę społeczną w ramach PTAT,

 § 13

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

 • przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów PTAT,
 • terminowego opłacania składek członkowskich,
 • dbania o dobry wizerunek PTAT w społeczeństwie.

 § 14

Członkostwo zwyczajne ustaje w wyniku:

 • śmierci członka,
 • rezygnacji osoby z członkostwa zgłoszonej na piśmie do Zarządu,
 • podjęcia uchwały przez Zarząd o pozbawieniu członkostwa,
 • wykluczenia prawomocną decyzją Komisji Odwoławczej PTAT, w następstwie rozpatrzenia odwołania od decyzji Zarządu o pozbawieniu członkostwa.

 § 15

Gdy członek PTAT:

 • zalega z uiszczaniem składek członkowskich przez 2 pełne okresy rozliczeniowe, wówczas Zarząd wyklucza go z PTAT. Członek ma możliwość wznowienia członkostwa wraz z uiszczeniem zaległych płatności oraz płatności za bieżący okres składkowy.
 • nie przestrzega Statutu PTAT, regulaminów lub uchwał organów PTAT, Kodeksu Etycznego EATA, wówczas Komisja Etyczna wnioskuje do Zarządu o wykluczenie z PTAT. Członek jest powiadamiany o wysuniętym wobec niego wniosku.

§ 16

Członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo pisemnego odwołania się od uchwały Zarządu wykluczającej z PTAT w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma zawierającego powiadomienie o pozbawieniu członkostwa wraz z uzasadnieniem. Po otrzymaniu pisemnego odwołania Zarząd PTAT kieruje procedurę odwoławczą do Komisji Odwoławczej, która rozpatruje odwołanie i podejmuje decyzję w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma. Decyzja Komisji Odwoławczej jest ostateczna. O swojej decyzji Komisja Odwoławcza powiadamia Zarząd PTAT, który przekazuje informację zainteresowanej osobie.

§ 17

 1. Członkostwo honorowe nadaje, na wniosek Zarządu, Zgromadzenie Członków PTAT osobom fizycznym niebędącym członkami zwyczajnymi, szczególnie zasłużonym dla popularyzacji Analizy Transakcyjnej w obszarze psychoterapii, organizacji, edukacji lub poradnictwa, realizowanej zgodnie ze standardami EATA.
 2. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, ponadto jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
 3. Członkostwo honorowe ustaje w wyniku rezygnacji osoby z członkostwa zgłoszonej na piśmie do Zarządu.
 4. O pozbawienie członkostwa honorowego może wnioskować do Zarządu Komisja Etyczna PTAT, jeśli członek honorowy nie przestrzega Statutu PTAT, regulaminów lub uchwał organów PTAT.

§ 18

 1. Członkiem wspierającym PTAT może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie materialne lub pozamaterialne dla Towarzystwa.
 2. Uchwałę o nadaniu statusu członka wspierającego podejmuje Zarząd Towarzystwa.
 3. Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomocy naukowej doradczej Towarzystwa oraz innych form jego merytorycznej działalności. Ma także prawo do aktywnego udziału w pracach stowarzyszenia.
 4. Członek wspierający nie ma prawa do głosowania.
 5. Przynależność do stowarzyszenia członka wspierającego ustaje w wyniku:
 6. dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie Zarządowi,
 7. wykluczenia na wniosek Zarządu z powodu nie wywiązywania się
  ze zobowiązań,
 8. utraty osobowości prawnej w przypadku osób prawnych.

 § 19

Uchwały Zarządu o pozbawieniu członkostwa honorowego lub wspierającego uprawomocniają się po 30 dniach.

Od uchwały w sprawie wykluczenia członkowi wspierającemu i honorowemu przysługuje prawo odwołania się do Komisji Odwoławczej w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o wykluczeniu wraz z odpisem uchwały stanowiącej o wykluczeniu. Uchwała Komisji Odwoławczej w sprawie rozpatrzenia odwołania jest ostateczna. Odwołanie wniesione po terminie podlega odrzuceniu.