Statut Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej

Rozdział 1.    
Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie przyjęło nazwę: Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej; w dalszej części zwane PTAT.

 § 2

Terenem działania PTAT jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą zarządu miasto Poznań.

 § 3

PTAT jest organizacją non-profit, działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach non- profit i posiada osobowość prawną.

§ 4

PTAT może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i innych organizacji o podobnym celu działania.

 § 5

PTAT używa pieczęci z napisem – Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej. Stowarzyszenie może posiadać własne logo.

 § 6

 1. Towarzystwo może podejmować wszelkiego typu działania oraz czynności, bez względu na ich charakter, które w sposób pośredni lub bezpośredni umożliwiają mu realizację celów statutowych.

Aby osiągnąć swe cele stowarzyszenie ma prawo między innymi informować, komunikować i publikować.

Może również ubiegać się o subwencje, sponsoring i mecenaty.

 1. Cały dochód z prowadzonej działalności wykorzystywany będzie wyłącznie na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków PTAT.
 2. Towarzystwo opiera swoją działalność na aktywności i pracy społecznej członków.


Rozdział 2.           

Cele i środki działania

§ 7

Celami działalności PTAT są:

 • popularyzacja w społeczeństwie wiedzy z zakresu analizy transakcyjnej jako teorii z obszaru psychologii,
 • rozwijanie profesjonalnej praktyki w zakresie analizy transakcyjnej, zgodnej z określonymi przez EATA standardami, w czterech obszarach zastosowania: psychoterapia, organizacja, poradnictwo, edukacja;
 • dbanie o określone przez EATA standardy rzetelności zawodowej i etyki osób posługujących się zawodowo analizą transakcyjną.
 • działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji i kompetencji osób pracujących metodą analizy transakcyjnej w Polsce, z uwzględnieniem etyki i standardów EATA w zakresie szkoleń i certyfikacji,
 • tworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń osób zajmujących się analizą transakcyjną.
 • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w dziedzinie analizy transakcyjnej.

§ 8

PTAT realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie spotkań i konferencji dotyczących analizy transakcyjnej. Jeśli pobierane są opłaty za uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach, uzyskany z nich dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych Towarzystwa.
 • udostępnianie informacji z zakresu analizy transakcyjnej, m.in. poprzez prowadzenie strony internetowej,
 • publikowanie, dystrybuowanie i komercjalizacja wszelkiego rodzaju nośników, które odnoszą się do realizowanych celów statutowych albo sprzyjają ich osiąganiu, w szczególności rozpowszechnianie i tłumaczenie publikacji obcojęzycznych z zakresu analizy transakcyjnej,
 • tworzenie i udostępnianie bazy tekstów z zakresu analizy transakcyjnej, z zachowaniem polityki praw autorskich,
 • opracowywanie oraz realizowanie wszelkiego typu programów służących realizacji celów statutowych.

 § 9

Cele statutowe mogą być realizowane poprzez nawiązanie współpracy z towarzystwami analizy transakcyjnej w innych krajach, a w szczególności z European Association for Transactional Analysis (EATA).

Rozdział 3.          
Członkostwo w stowarzyszeniu

 § 10

Osoby będące członkami PTAT mogą mieć status członka:

 • zwyczajnego,
 • honorowego,
 • wspierającego.

Wraz z afiliacją PTAT każdy członek Stowarzyszenia staje się automatycznie członkiem EATA.

Każdy członek może w każdym momencie zrezygnować z członkostwa w Stowarzyszeniu, składając pisemną rezygnację do Zarządu.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, mająca ukończone 18 lat, która złożyła pisemną deklarację do Zarządu PTAT za pośrednictwem Elektronicznej karty zgłoszenia na stronie https://www.ptat.pl/czlonkostwo/
 2. Warunki uzyskania statusu członka zwyczajnego to:
 • decyzja Zarządu o przyjęciu osoby do PTAT, zapadająca zwykłą większością głosów.
 • uiszczenie składki członkowskiej.
 1. Zarząd może odrzucić wniosek o członkostwo, jeśli etyczne lub profesjonalne standardy działania kandydata w jego obszarze zawodowym (psychoterapia, organizacja, edukacja, poradnictwo) są niezgodne z kodeksem etycznym lub standardami profesjonalnymi PTAT. O swojej decyzji powiadamia kandydata w ciągu 7 dni, podając uzasadnienie.
 2. W wypadku decyzji odmownej Zarządu, kandydatowi ubiegającemu się o przyjęcie do PTAT przysługuje prawo złożenia pisemnego odwołania do Komisji Odwoławczej. Odwołanie do Komisji Odwoławczej winno zostać złożone w terminie 7 dni od daty otrzymania odmownej decyzji Zarządu. Złożenie odwołania po upływie powyższego terminu, skutkuje jego odrzuceniem. Odwołanie powinno zawierać odniesienie do uzasadnienia Zarządu, podanego w decyzji odmownej.

§ 12

Prawa Członka zwyczajnego PTAT:

 • bierne i czynne prawo wyborcze do organów PTAT,
 • prawo do udziału we wszelkich formach statutowej działalności PTAT,
 • prawo uzyskiwania informacji od organów PTAT dotyczących ich działalności,
 • prawo uczestniczenia w Zebraniach Członków PTAT,
 • prawo aktywnego działania na rzecz realizacji celów statutowych PTAT, poprzez pracę społeczną w ramach PTAT,

 § 13

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

 • przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów PTAT,
 • terminowego opłacania składek członkowskich,
 • dbania o dobry wizerunek PTAT w społeczeństwie.

 § 14

Członkostwo zwyczajne ustaje w wyniku:

 • śmierci członka,
 • rezygnacji osoby z członkostwa zgłoszonej na piśmie do Zarządu,
 • podjęcia uchwały przez Zarząd o pozbawieniu członkostwa,
 • wykluczenia prawomocną decyzją Komisji Odwoławczej PTAT, w następstwie rozpatrzenia odwołania od decyzji Zarządu o pozbawieniu członkostwa.

 § 15

Gdy członek PTAT:

 • zalega z uiszczaniem składek członkowskich przez 2 pełne okresy rozliczeniowe, wówczas Zarząd wyklucza go z PTAT. Członek ma możliwość wznowienia członkostwa wraz z uiszczeniem zaległych płatności oraz płatności za bieżący okres składkowy.
 • nie przestrzega Statutu PTAT, regulaminów lub uchwał organów PTAT, Kodeksu Etycznego EATA, wówczas Komisja Etyczna wnioskuje do Zarządu o wykluczenie z PTAT. Członek jest powiadamiany o wysuniętym wobec niego wniosku.

§ 16

Członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo pisemnego odwołania się od uchwały Zarządu wykluczającej z PTAT w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma zawierającego powiadomienie o pozbawieniu członkostwa wraz z uzasadnieniem. Po otrzymaniu pisemnego odwołania Zarząd PTAT kieruje procedurę odwoławczą do Komisji Odwoławczej, która rozpatruje odwołanie i podejmuje decyzję w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma. Decyzja Komisji Odwoławczej jest ostateczna. O swojej decyzji Komisja Odwoławcza powiadamia Zarząd PTAT, który przekazuje informację zainteresowanej osobie.

§ 17

 1. Członkostwo honorowe nadaje, na wniosek Zarządu, Zgromadzenie Członków PTAT osobom fizycznym niebędącym członkami zwyczajnymi, szczególnie zasłużonym dla popularyzacji Analizy Transakcyjnej w obszarze psychoterapii, organizacji, edukacji lub poradnictwa, realizowanej zgodnie ze standardami EATA.
 2. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, ponadto jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
 3. Członkostwo honorowe ustaje w wyniku rezygnacji osoby z członkostwa zgłoszonej na piśmie do Zarządu.
 4. O pozbawienie członkostwa honorowego może wnioskować do Zarządu Komisja Etyczna PTAT, jeśli członek honorowy nie przestrzega Statutu PTAT, regulaminów lub uchwał organów PTAT.

 § 18

 1. Członkiem wspierającym PTAT może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie materialne lub pozamaterialne dla Towarzystwa.
 2. Uchwałę o nadaniu statusu członka wspierającego podejmuje Zarząd Towarzystwa.
 3. Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomocy naukowej doradczej Towarzystwa oraz innych form jego merytorycznej działalności. Ma także prawo do aktywnego udziału w pracach stowarzyszenia.
 4. Członek wspierający nie ma prawa do głosowania.
 5. Przynależność do stowarzyszenia członka wspierającego ustaje w wyniku:
 6. dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie Zarządowi,
 7. wykluczenia na wniosek Zarządu z powodu nie wywiązywania się
  ze zobowiązań,
 8. utraty osobowości prawnej w przypadku osób prawnych.

 § 19

Uchwały Zarządu o pozbawieniu członkostwa honorowego lub wspierającego uprawomocniają się po 30 dniach.

Od uchwały w sprawie wykluczenia członkowi wspierającemu i honorowemu przysługuje prawo odwołania się do Komisji Odwoławczej w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o wykluczeniu wraz z odpisem uchwały stanowiącej o wykluczeniu. Uchwała Komisji Odwoławczej w sprawie rozpatrzenia odwołania jest ostateczna. Odwołanie wniesione po terminie podlega odrzuceniu.


Rozdział 4.           

Struktura i władze Towarzystwa

 § 20

Władzami stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków PTAT,
 • Zarząd PTAT,
 • Komisja Rewizyjna PTAT,
 • Komisja Etyki PTAT
 • Komisja Odwoławcza PTAT

Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Odwoławczej i Komisji Etyki wraz z Przewodniczącym Komisji Etyki PTAT, wybierani są zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.

Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Odwoławczej i Komisji Etyki trwa 3 lata.

§ 21

 1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków PTAT.
 2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków PTAT należy:
 3. rozwiązanie Towarzystwa,
 4. uchwalanie zmian statutu,
 5. uchwalanie kierunków działalności PTAT,
 6. wnioskowanie do Zarządu o podjęcie uchwały w sprawie współpracy z innymi organizacjami,
 7. wybór oraz odwoływanie prezesa PTAT oraz pozostałych członków Zarządu PTAT, Komisji Rewizyjnej PTAT, Komisji Odwoławczej PTAT i Komisji Etyki PTAT, wraz z jej Przewodniczącym,
 8. nadawanie tytułu członka honorowego na wniosek Zarządu,
 9. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Etyki i Komisji Odwoławczej,
 10. udzielanie absolutorium dla członków Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 11. ustalenie wysokości składki i terminu jej płatności,
 12. decydowanie o wszelkich sprawach Towarzystwa, dla których statut nie ustala kompetencji dla innych władz Towarzystwa.
 13. Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.
 14. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd obligatoryjnie nie rzadziej niż raz na rok.
 15. O terminie oraz proponowanym przez Zarząd porządku obrad Walnego Zebrania Członków zawiadamia się członków na piśmie (listem poleconym) lub drogą elektroniczną (e-mail, strona www) najpóźniej 14 dni przed terminem posiedzenia.
 16. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, bądź co najmniej 1/3 członków zwyczajnych. O terminie zawiadamia się członków najpóźniej na 14 dni przed terminem Zebrania.
 17. Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia planowanego porządku obrad. Może on zostać przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony poprzez uchwałę.
 18. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych uprawnionych do głosowania, o ile postanowienia statutu lub przepisów prawnych powszechnie obowiązujących nie przewidują inaczej.
 19. Do zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa niezbędna jest zwykła większość głosów osób obecnych uprawnionych do głosowania, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych. W przypadku, gdy w pierwotnie ustalonym terminie oraz godzinie nie stawi się wymagana liczba członków, kolejne Walne Zebranie Członków odbywa się pół godziny po pierwotnie planowanej godzinie, a podjęte uchwały mające za przedmiot tą kwestię ważne są niezależnie od liczby obecnych członków uprawnionych do głosowania, jeżeli w zawiadomieniu, o którym mowa w § 21 ust. 5, znajdowała się informacja, że kwestia te będzie przedmiotem obrad, wraz z treścią proponowanych uchwał w tym zakresie.
 20. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem podejmowania uchwał dotyczących powołania lub odwołania członków władz PTAT, które są podejmowane w głosowaniu tajnym.

§ 22

 1. Zarząd jest organem wykonawczym PTAT.
 2. Zarząd składa się z 5 członków PTAT. W skład Zarządu wchodzą:
 • prezes,
 • v-ce prezes,
 • skarbnik,
 • sekretarz,
 • członek zarządu.
 1. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Pracami Zarządu kieruje prezes lub jego zastępca.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3 z 5 członków Zarządu.
 3. Jeżeli Zarząd obraduje w niepełnym składzie, treść uchwał musi zostać obligatoryjnie przesłana listownie lub drogą elektroniczną nieobecnym członkom Zarządu, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały.
 4. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, członkowie Komisji Rewizyjnej na wniosek własny lub członka Zarządu.

§ 23

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 2. kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia,
 3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 4. informowanie członków o swojej działalności,
 5. ustalanie ramowego programu działania,
 6. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających,
 7. występowanie do Walnego Zebrania Członków w sprawie członkostwa honorowego.
 8. podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracowników,
 9. tworzenie specjalistycznych struktur umożliwiających realizację celów statutowych, takich jak np. wydawnictwa,
 10. koordynowanie działalności poszczególnych jednostek,
 11. podejmowanie decyzji o wejściu stowarzyszenia w porozumienia z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 12. reprezentowanie stowarzyszenia i działanie w jego imieniu: składanie oświadczeń woli. Oświadczenia woli w imieniu PTAT składa minimum trzech członków Zarządu działających łącznie, w tym obligatoryjnie prezes oraz skarbnik lub prezes oraz v-ce prezes.
 13. Zarząd PTAT zarządza funduszami PTAT oraz składa coroczne sprawozdania ze swojej działalności.

§ 24

Prezes Towarzystwa:

 • kieruje pracami Zarządu,
 • zwołuje i prowadzi zebrania Zarządu.

§ 25

V-ce prezes Towarzystwa:

 • w przypadku nieobecności prezesa pełni jego obowiązki na posiedzeniu Zarządu,
 • przygotowuje sprawozdania merytoryczne z działalności Towarzystwa.

§ 26

Sekretarz Towarzystwa:

 • protokołuje przebieg posiedzeń Zarządu,
 • prowadzi bieżąco korespondencję i archiwum.

§ 27

Skarbnik Towarzystwa:

 • prowadzi bieżące sprawy finansowe Towarzystwa,
 • przygotowuje sprawozdania finansowe z działalności Towarzystwa.

 § 28

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym PTAT.
 2. Komisja Rewizyjna PTAT liczy 3 członków i wybierana jest co 3 lata w głosowaniu tajnym. Wybiera ze swojego grona przewodniczącego i uchwala regulamin działania. Żadna z osób wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu, Komisji Odwoławczej lub Komisji Etyki.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • nadzorowanie bieżącej pracy Zarządu,
 • przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej PTAT ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności finansowej,
 • występowanie do Zarządu i pozostałych organów PTAT z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 • prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków,
 • zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie 21 dni od dnia złożenia Zarządowi wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
 • kierowanie wniosków do Komisji Etyki o zastosowanie kar dyscyplinarnych wobec członków stowarzyszenia,
 • zawieszanie członków Zarządu w pełnieniu przez nich funkcji na wniosek Komisji Etyki i delegowanie jednego ze swoich członków do pełnienia obowiązków zawieszonego członka Zarządu.
 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, gdy są podjęte zwykłą większością głosów.

 § 29

Towarzystwo działa w oparciu o Kodeks Etyczny PTAT, który jest spójny z Kodeksem Etycznym EATA.

§ 30

 1. Komisja Etyki jest organem Stowarzyszenia powołanym do zajmowania stanowiska w sprawach spornych dotyczących etyki i deontologii osób posługujących się zawodowo Analizą Transakcyjną i działa w oparciu o Kodeks Etyczny PTAT.
 2. Komisja Etyki PTAT liczy 3 członków i wybierana jest co 3 lata w głosowaniu tajnym. Przewodniczący Komisji Etyki również wybierany jest co 3 lata w głosowaniu tajnym. Komisja Etyki PTAT uchwala regulamin działania w oparciu o Kodeks Etyczny PTAT.
 3. Do kompetencji Komisji Etyki należy ocenianie postępowania członków PTAT co do zgodności ze statutem i uchwałami organów PTAT oraz Kodeksem Etycznym PTAT, a także rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami stowarzyszenia.
 4. Postępowanie przed Komisją Etyki jest wszczynane na wniosek pisemny:
 • osoby zainteresowanej ze względu na okoliczności sprawy, będącej członkiem PTAT,
 • Komisji Rewizyjnej,
 • Zarządu,
 • własny Komisji Etyki, zgłoszony przez co najmniej dwóch członków Komisji.
 1. Komisja Etyki rozpatruje wniosek w terminie 3 tygodni od dnia jego złożenia.
 2. Uchwały Komisji Etyki są przesłane na piśmie członkowi, którego dotyczą, a także wnioskodawcy

najpóźniej w ciągu 28 dni.

 1. Komisja Etyki może:
 2. uznać skargę za niezasadną,
 3. udzielić nagany członkowi,
 4. wystąpić do Zarządu z wnioskiem o wykluczenie członka ze stowarzyszenia,
 5. wystąpić do Zebrania Członków z wnioskiem o odwołanie członka z Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
 6. wystąpić z wnioskiem do Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o zawieszenie członka Zarządu w pełnieniu przez niego funkcji.
 7. Przyczyny wykluczenia ze stowarzyszenia, zawieszenia członka Zarządu, oraz tryb odwoławczy określa statut PTAT oraz Kodeks Etyczny PTAT.
 8. Uchwały Komisji Etyki są ważne, gdy są podejmowane zwykłą większością głosów.
 9. Jeżeli rozpatrywana sprawa dotyczy członka Komisji Etyki, to jest on wyłączony na czas postępowania z prac Komisji.
 10. Od uchwały Komisji Etyki przysługuje członkowi odwołanie do Komisji Odwoławczej, złożone na piśmie w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 31

 1. Komisja Odwoławcza jest organem stowarzyszenia powołanym do rozpatrywania odwołań od decyzji Zarządu i Komisji Etyki.
 2. Komisja Odwoławcza liczy 3 członków i jest wybierana przez Walne Zgromadzenie Członków co 3 lata w głosowaniu tajnym.
 3. Postępowanie przed Komisją Odwoławczą jest wszczynane na pisemny wniosek zainteresowanego, złożony zgodnie z zasadami określonymi w statucie PTAT.
 4. Komisje Odwoławczą reprezentuje wobec zainteresowanego i Zarządu członek Komisji wydelegowany przez nią do danej sprawy.
 5. Komisja Odwoławcza wydaje decyzje po wszechstronnym przeanalizowaniu sprawy i przedstawia uzasadnienie w oparciu o płynące z niej wnioski. Decyzje Komisji Odwoławczej są ostateczne.

§ 32

 1. Członkostwo w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej, Komisji Odwoławczej i Komisji Etyki ustaje na skutek:
 • upływu kadencji,
 • ustania członkostwa w stowarzyszeniu,
 • zrzeczeniu się członkostwa w tych organach,
 • odwołania przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział 5.           
Majątek PTAT.

 § 33

 1. Majątek stowarzyszenia stanowią fundusze, nieruchomości i rzeczy ruchome, które przeznacza się na realizację celów statutowych.
 2. Majątek stowarzyszenia powstaje:
 • ze składek członkowskich,
 • ze świadczeń członków, którzy wspierają stowarzyszenie,
 • z darowizn,
 • z dotacji i subwencji,
 • ze zbiórek publicznych,
 • z opłat pobieranych za działania statutowe s Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi organizacji non-profit.
 1. Dochód z działalności przeznacza się wyłącznie na realizację celów statutowych

§ 34

 1. Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.


Rozdział 6.           

Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia

 § 35

 1. Zmiany statutu wnioskowane są przez Zarząd lub w oparciu o pisemny wniosek członków stowarzyszenia. Do głosowania nad zmianami statutu i rozwiązaniem Towarzystwa odnoszą punkty 3 i 9 paragrafu 21.
 2. W przypadku rozwiązania uchwałą Zgromadzenia Członków PTAT lub z nakazu prawa, po spłaceniu długów pozostały majątek przekazany zostaje do EATA.
 3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami są skarbnik i sekretarz stowarzyszenia.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.